آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۴) آيين‌نامه فني در زمينه کنترل و کاهش آلودگي‌ها (موضوع ماده (۲) قانون هواي پاک)
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح جداول پيوست تصويب‌نامه شماره ۱۱۳۴۴۵/ت۵۹۰۳۳هـ مورخ ۲۴/۹/۱۴۰۰
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اساسنامه شرکت¬ فرودگاه¬ها و ناوبري هوايي ايران (مادرتخصصي)
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بندهاي (الف) و (ب) ماده (۳۷) قانون احکام دائمي برنامه¬هاي توسعه کشور
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي نحوه تعيين و شناسايي خانوارهاي ايراني و اتباع خارجي موضوع بند (۲) تبصره (۸) الحاقي به...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش آب
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين معاون اجرايي رئيس‌جمهوربه عنوان دبير کارگروه سفرهاي استاني رئيس‌جمهور
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تشکيل کارگروه سفرهاي استاني
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اعضاي موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي کيش
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
قانون نظام رتبه‌بندي معلمان
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۵۰۹۳۳/ت۵۸۵۷۳هـ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۹
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
آيين¬نامه اجرايي قانون تأسيس صندوق بيمه همگاني حوادث طبيعي
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
اصلاحيه
۲۳/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين طرح ساماندهي گردشگري جنگل¬هاي شمال و شمال غرب کشور و زاگرس و سواحل شمالي و...
۲۳/۱۲/۱۴۰۰