آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۹/۰۱/۱۴۰۳
قانون اصلاح قانون تأسيس و اداره مدارس و مراکز آموزشي و پرورشي غيردولتي
۲۹/۰۱/۱۴۰۳
مصوبات جلسه پنجاه و هفتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
مصوبات هشتادمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه شوراي عالي اجراي سياست‌هاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۶۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۹ آيين‌نامه تقسيط عوارض و بهاي خدمات سال...
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۱۰۶۲/ت۱۴۹۱۷هـ مورخ ۳/۲/۱۳۷۴
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
دستورالعمل اجرايي سامانه صورت‌هاي مالي موضوع ماده (۱۱)آيين‌نامه پيشگيري از انباشت مطالبات غيرجاري بانکي
۲۸/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۲) تصويب‌نامه شماره ۱۴۰۳۵/ت۵۵۳۲۵هـ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۷
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۱۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ آيين‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال ۱۴۰۳ـ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۱۱۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۵ آيين‌نامه نقل و انتقال فرهنگيان سال ۱۴۰۳ـ...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
اصلاح بند (۲) ماده (۱۳) آيين نامه اجرايي ماده (۶۳) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
الحاق عبارت به جزء (۲) تبصره (۳) اصلاحي بند ‌(ز) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي قانون اصلاح قانون حفظ کاربري...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
الحاق متون به ماده (۳) اساسنامه شوراي عالي فضايي
۲۱/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ يکصد و پنجاه ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۱۵۰) ريال به منظور جبران خسارات ناشي...
۲۱/۰۱/۱۴۰۳