آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري در بخش مرکزي شهرستان دلفان استان لرستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون تفسير ماده (۸۱) قانون ماليات‌هاي مستقيم
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون فهرست قوانين و احکام نامعتبر در حوزه احزاب سياسي
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ايجاد يک بخش به نام ايتيوند در شهرستان دلفان استان لرستان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اضافه شدن رييس کل گمرک جمهوري اسلامي ايران به ترکيب شوراي سياستگذاري ملي و هماهنگي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۶) آيين¬نامه تسهيلات خريد يا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري شهرستان لارستان استان فارس
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تسويه مطالبات شرکت‌‌هاي دولتي ذي‌ربط وزارت نيرو از دولت با بدهي شرکت‌هاي مذکور‌ به...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين مبلغ تسهيم درآمد ارايه خدمات دسترسي شبکه مبتني بر تار (فيبر) نوري از ابتداي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۰ هيأت امناي صندوق توسعه ملي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب اعضاي حقيقي شوراي فرهنگ عمومي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
رأي شماره ۳۱۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۴ بخشنامه شماره ۳۸۵۱/۱ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۸ رئيس...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص اصلاح بند (۱) مصوبه شماره...
۲۵/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه سازمان تعزيرات حکومتي
۲۵/۱۲/۱۴۰۰