آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۰۵۷۵۶۹ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه شماره ۶۵۵۵/۹۷/م/ت/۵۵۴۴۰/هـ...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۵۶۵۴۶ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: واژه «تأييد» از مکاتبه شماره...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۵۵۶۱۳ هيأت تخصصي اداري و امور عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ ماده ۷ آيين نامه...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۲۲۱۸ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: جزء ۳ بند ج بخش چهارم امتيازات و سهميه...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۸۹۵۷۳ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ ماده ۶ تصويب‌نامه هيأت وزيران...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره۲۹۸۲۰۸۲ هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري با موضوع: حذف خوشه‌هاي اختصاصي عنوان شغلي دستياري...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۶۹۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه شماره ۱۱۹۱۵۲/۶۰ ـ ۸/۵/۱۳۹۷ وزارت صنعت ،...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۲ مصوبه شماره ۲۹۲۹۷۲/۶۰ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۷...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: صورتجلسه کميته تصويب طرح‌هاي هادي و تعيين محدوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۴۹۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ الحاقي به بند ۳ـ۱ از مصوبه شماره ۲۸۸۱...
۰۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات و مراقبت‌هاي سلامت
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ميزان قطعي عوارض صادراتي فهرست مواد خام و نيمه خام موضوع بند (ژ) تبصره (۶) ماده...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين ارزش نسبي بسته خدمات و مراقبت‌هاي پرستاري
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص نرخ حق بيمه درمان مطابق ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۳۰/۰۱/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۲۷۵۷۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴ مصوبه شماره ۲۴۷۷ (رده‌بندي مصوبه ۲/۸۶/۹۷/۵)...
۲۹/۰۱/۱۴۰۳