آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین بسته حمایتی کمک به تأمین مسکن زنان سرپرست خانوار دهک¬های (۱) تا (۶) درآمدی
۱۳/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال آبین‌نامه اجرایی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰۱۸۶/۹۸ ـ...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲، ماده ۵۱ تعرفه...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۴۰ و ۴۱ دفترچه یکپارچه‌سازی ضوابط و محاسبات...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۲۷۲ و ۲۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء (ب) از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۷۷/۹۷/۲۰۰...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ثالث ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف)...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۴۳۵۳/ت۵۵۳۰۰هـ ـ ۲۲/۱/۱۳۹۷...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۲۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای «یک» و «دو» قسمت (الف) و قسمت مربوط...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره۲۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت پایانی نامه شماره ۱۷۷۰۲۵/۳۷۱۸۵ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۷...
۱۲/۰۵/۱۴۰۰
مصوبه ماده واحده تجمیع و یکپارچه‌سازی اجرای پیوست‌های حوزه فرهنگ در طرح‌ها و برنامه‌های مهم و کلان
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۱۳۵ـ ۲۶/۶/۱۳۸۹ شورای اسلامی...
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره‌های ۳۱۱ الی ۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جزء (م) بند ۱ـ۱ آیین‌نامه داخلی...
۱۱/۰۵/۱۴۰۰
رأی شماره ۱۰۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض قطع رابطه استخدامی با کارمند پیمانی...
۱۱/۰۵/۱۴۰۰