آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصويب‌نامه در خصوص پرداخت پاداش مصرف آب به مشترکين خانگي در حد الگوي مصرف و پايين‌تر از آن
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت جهاد کشاورزي (اداره کل دامپزشکي استان کرمانشاه) نسبت به خريد سه دستگاه...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ بيست هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۲۰) ريال به منظور مديريت بحران، جبران...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص اقدام وزارت نيرو نسبت به خريد (۱۴) دستگاه وانت دو ديفرانسيل و (۱) دستگاه ون توليد...
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حداکثر ارزش سهام قابل واگذاري به هر يک از مشمولين سهام عدالت جديد
۱۴/۰۱/۱۴۰۲
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۸ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۹ صورتجلسه مورخ ۲/۲/۱۳۹۶ هيأت امناي دانشگاه...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
رأي شماره ۲۴۵۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۶ از صفحه ۶ تعرفه عوارض محلي سال ۱۴۰۰ شوراي...
۰۸/۰۱/۱۴۰۲
قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۰۶/۰۱/۱۴۰۲
مصوبات هفتاد و سومين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص انجام مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت سند الحاقي اصلاح قانون موافقتنامه حمل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره، پيش¬امضا (پاراف) و امضاي موقت موافقتنامه همکاري در حفظ نباتات و قرنطينه گياهي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تعيين حق‌السهم دولت از درآمد ارائه خدمت مکالمه ويديويي تا انتهاي سال ۱۴۰۳
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص جبران خسارات وقوع زلزله‌هاي مورخ ۲۲/۹/۱۴۰۱ و ۳/۱۰/۱۴۰۱ در شهرستان‌هاي بشرويه و طبس
۲۸/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۲۰۶۷۷۴/ت۶۰۰۱۲هـ مورخ ۸/۱۱/۱۴۰۱
۲۸/۱۲/۱۴۰۱