آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قوچان استان خراسان رضوی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای خانلق دهستان زیارت بخش مرکزی شهرستان شیروان استان خراسان شمالی، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان خاتم استان یزد
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان ایذه استان خوزستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای زهوکی دهستان بندزرک بخش بندزرک شهرستان میناب استان هرمزگان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان بروجرد استان لرستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان خراسان جنوبی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بندر لافت دهستان حومه بخش مرکزی شهرستان قشم استان هرمزگان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان میناب استان هرمزگان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان اصفهان استان اصفهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص دایرنمودن فرماندار ویژه در شهرستان دهلراناستان ایلام
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان گنبدکاووساستان گلستان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان تبریزاستان آذربایجان شرقی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در استان اصفهان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تبدیل روستای بوستان دهستان اشترجان بخش مرکزی شهرستان فلاورجان استان اصفهان، به شهر
۱۴/۰۵/۱۴۰۰