آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ملارد
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص انتزاع روستاي نصرت‌آباد از حريم شهر الوند
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۳۵۳ مورخ ۱۳/۱۲/۱۴۰۲کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در خصوص تعرفه و الزامات برقراري...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص برگزاري همايش بين‌المللي پوشش همگاني سلامت با برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع توسط...
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين فهرست مجوزهاي تأييدمحور
۱۳/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص مجوز خريد (۳۶) دستگاه خودروي سواري توليد داخل توسط سازمان هواشناسي کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تأمين هزينه‌هاي مربوط به مراحل تکميلي اجراي آزمون‌هاي استخدامي در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات روانشناسي و مشاوره در سال ۱۴۰۳ براي کارشناسان ارشد و دکتراي تخصصي...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه جذب و نگهداري سرمايه انساني استعداد برتر و نخبه در دستگاه‌هاي اجرايي
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه حمايت از توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌آفرين در حوزه وزارت کشور
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۳
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
اصلاح آيين‌نامه توليد، دانش‌بنيان و اشتغال‌زايي در صنعت نفت
۱۱/۰۲/۱۴۰۳
آيين نامه اجرايي بندهاي (الف)، (ب)، (پ)، (ت)، (ث) و (ج) تبصره (۱)، بند (ت) تبصره (۱۰) و بند (د) تبصره...
۱۱/۰۲/۱۴۰۳