آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۴۴۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ماده ۹ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق مصوبه شماره ۲۰۲۷/۹۹/۲۸ مورخ ۶/۶/۱۳۹۹ شوراي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۵۷۱۷/۱۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ مديرعامل...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۳۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۵ مصوبه شماره ۹۱۱/۹۷/۲۸ مورخ ۱۹/۳/۱۳۹۷ شوراي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: در اجراي بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۱۲ و ۱۳ جدول (الف) رأي شماره ۲۶۱۹۱۸/۶۰...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۸۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: پاراگراف سوم نامه شماره ۲۶۹۸۸۸/۶۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۷...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۰۸۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۴ بخشنامه شماره ۵۱۳/۱۴۰۰/۲۰۰ مورخ ۶/۴/۱۴۰۰...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
اصلاح آيين‌نامه استخراج رمزدارايي‌ها
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبات جلسه سي و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار گوشت...
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص مديريت بهينه بازار تخم...
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص نحوه پرداخت پاداش آخر سال (عيدي) کارکنان دولت در سال ۱۴۰۱
۲۵/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتهاي مربوط به سن و شرط معدل از شرايط عمومي آگهي...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۱۴۲۷۹/۵/۱۶ ـ ۱/۱۲/۱۴۰۰ اداره کل...
۲۰/۱۱/۱۴۰۱