آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح جامع منطقه نمونه گردشگري شيدا چهارمحال و بختياري
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) شهر ياسوج
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب اعضاي هيأت نظارت بر ضوابط نشر کتاب‌هاي کودکان و نوجوانان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات پنجاه و ششمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و نهم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بيست و هشتم کارگروه تعامل‌پذيري دولت الکترونيکي کشور
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح بند (۸) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي جزء (۱) بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح ماده (۳) اصلاحي تصويب‌نامه شماره ۱۳۴۶۸۴/ت۵۳۷۰۶هـ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۶
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب­نامه شماره ۱۲۵۳۶/ت۵۸۷۱۵هـ مورخ ۷/۲/۱۴۰۰
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) بين دولت جمهوري اسلامي ايران و شوراي فدرال سوئيس به منظور اصلاح موافقتنامه...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون سند الحاقي (پروتکل) اصلاحي بند (۵ ـ۴ـ۱ـ۱۰) اساسنامه مؤسسه منطقه‌اي استانداردسازي، ارزيابي انطباق،...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
آيين­نامه اجرايي جزءهاي (۲) و (۳) بند (الف) ماده (۱۰۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص الحاق شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران به فهرست سازمان‌هاي توسعه‌اي زيرمجموعه شرکت...
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
قانون به هزينه قطعي منظور نمودن اعتبار خريد وسايل حفاظتي جزيره خارک
۲۸/۱۲/۱۴۰۰