آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره (۳) الحاقی به ماده (۷) آیین¬نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مدیریت خدمات...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‌نامه شرح خدمات سلامت در منزل
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح تصویب‏نامه شماره ۱۵۶۶۷۴/ت۵۸۳۲۲هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۹
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
اصلاح بند (۶) تصویب‌نامه شماره ۸۰۱۳/ت۵۸۷۰۸هـ مورخ ۲۹/۱/۱۴۰۰
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره¬برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیرمنقول و بافت¬های تاریخی...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
آیین¬نامه اجرایی قانون تعرفه¬گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانه¬های پرستاری
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص لغو تصویب¬نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۸
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعرفه ارایه خدمت در بانک شیر مادر جهت نوزادان نارس در بخش مراقبت ویژه نوزادان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مبلغ چهل هزار (۰۰۰ر۴۰) ریال به داروخانه‌ها به ازای هر فقره نسخه‌پیچی الکترونیکی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره در سال ۱۴۰۰، برای کارشناسان ارشد و دکترای تخصصی
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پرداخت مشوق برای آماده¬سازی و ثبت گزارش¬های ساختارمند آسیب¬شناسی (پاتولوژی) سرطان¬ها
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص پوشش بیمه‌های پایه برای تشخیص زودهنگام در سرطانهای روده بزرگ، پستان و دهانه رحم
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص الحاق ماده (۳) مکرر به آیین¬نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری...
۱۴/۰۵/۱۴۰۰
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری در شهرستان قشم استان هرمزگان
۱۴/۰۵/۱۴۰۰