آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۴۳۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره‌هاي ۲۳ و ۲۸ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداري...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۳۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از تبصره ۵ ماده ۱۴ آيين‌نامه آموزشي دوره...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۴۰ تعرفه عوارض محلي سال‌هاي ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ شهرداري...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۲۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ ماده ۶ فصل دوم تعرفه عوارض محلي سال ۱۳۹۹ شوراي...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: شيوه‌نامه تشخيص و ارزيابي اهليت اعتباري و فني متقاضي...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۱۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۲ دستورالعمل در خصوص اعتراض به تصميم کميسيون...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۶۳/۲۶/ب مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۹ بانک مسکن...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۰۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۴۰۶۱ـ۹۹ از تعرفه عوارض محلي مصوب...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق تبصره ۱ ماده ۴ آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۹۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق دستورالعمل شماره ۵۹۰۶۹۸/۰۰/۵۴۰۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۴۰۰...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۳۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۹۱ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان...
۰۱/۱۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۲۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (الف) ماده ۳۹ آيين‌نامه استخدامي اعضاي غيرهيأت...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۵۱۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي (ب) و (پ) تصويب‌نامه شماره ۴۶۲۹۱/ت۵۸۶۱۵هـ...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۵۰۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ حکم مقرر در قسمت اول جزء ۲ ماده ۱ آيين‌نامه...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۴۴۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۸ مصوبه دهمين جلسهشوراي سنجش و پذيرش دانشجو...
۲۷/۱۱/۱۴۰۱