آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
سند تحول و تعالي قوه قضائيه
۰۸/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني محصولات اساسي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني چغندرقند بهاره...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
اساسنامه بنياد حيات
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
نظريه‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۰۶/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۹۸۲۶ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۷۲۹۵ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۲۵۱۵ هيأت تخصصي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه شماره ۲۹۷۵۹/ت۳۲۴۳۲ک مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۵...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۱۷۲۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمتي...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۱۰۳۷۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ز)...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۳۰۰۵۷۶۴ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۶۸۲۹ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: تصويب‌نامه...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۹۹۳۴۷۷ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: عبارات...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳
رأي شماره ۲۸۵۹۵۷۹ هيأت تخصصي اراضي شهرسازي، منابع طبيعي و محيط زيست ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (د)...
۰۴/۰۲/۱۴۰۳