آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۲۹۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۹۹/۱۰۲۹۱ـ ۳۰/۱/۱۳۹۹ مديرکل دفتر نظارت...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي تبصره۲ ماده...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۶ از قسمت مربوط به ويژگيهاي چکهاي مورد تقاضا...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۲۹۵۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق نامه شماره ۲۳۷۵۲۱ـ ۸/۱۲/۱۳۹۵ مديرکل روابط...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۹۴۰ و ۲۹۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بخشنامه شماره ۵۴۶۲۳ـ ۲۷/۳/۱۳۹۹ و...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره‌هاي ۲۶۷۵ الي ۲۶۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق بند ۵ بخشنامه شماره ۹۳۳۷۷۰/۹۸/۹۰۰ـ...
۲۰/۰۱/۱۴۰۱
اصلاح بند (۱) تصويب‌نامه شماره ۱۶۰۲۰۵/ت۵۹۳۹۳هـ مورخ ۱۱/۱۲/۱۴۰۰
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مفاد نامه شماره ۱۸۰۹۸۱ ـ ۱۶/۴/۱۳۹۹ رئيس سازمان...
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۱۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: آن قسمت از بخشنامه شماره ۲۳۲/۸۲۹۶/ص ـ ۱۰/۸/۱۴۰۰...
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
آيين‌نامه تعرفه‌هاي خدمات خاص پزشکي قانوني
۱۸/۰۱/۱۴۰۱
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
۱۰/۰۱/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون افزايش طبقات پروژه هزارواحدي اقدام ملي مغايرت اساسي شاهين‌شهر
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردکان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون تعيين بستر و حريم قانوني دريا در شهر بندرعباس
۲۸/۱۲/۱۴۰۰