آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آيين نامه اجرايي بند (ع) تبصره ۱۷ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي جزء (۱) بند (ف) و جزء (۴) بند (ل) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۲۳/۰۵/۱۴۰۲
آيين¬نامه اجرايي بند (ز) تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
آيين نامه اجرايي قانون تصويب مقاوله نامه ايمني و بهداشت شغلي ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و سند الحاقي (پروتکل)...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه سازماندهي و استفاده از ظرفيت تشکل‌هاي مردمي، داوطلبان و بخش خصوصي در مديريت بحران
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل نحوه فروش کالاي قاچاق ازطريق حراج عمومي
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
دستورالعمل احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيئت مديره/ هيئت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۱۹/۰۵/۱۴۰۲
اصلاح بند (۱) ماده (۲) آيين‌نامه اجرايي حمايت بيمه‌اي از مادران غيرشاغل (خانه‌دار) داراي سه فرزند و...
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (د) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ع) تبصره (۶) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (و) تبصره (۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ج) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲
آيين‌نامه اجرايي بند (ث) تبصره (۱۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور
۱۶/۰۵/۱۴۰۲