آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور
۱۶/۰۲/۱۴۰۰
آیین¬نامه موارد توقیف موقت یا لغو هرگونه اجازه نامه یا گواهینامه یا پروانه صادره یا توقیف وسایل پرنده...
۲۵/۰۱/۱۴۰۰
آیین‌نامه اجرایی تبصره (۵) بند (ب) ماده (۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۲۷/۰۸/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
آیین‌‌نامه اجرایی جزء (۴) بند (ب) ماده (۴۶) قانون احکام دایمی برنامه توسعه کشور
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء(۴) بند(الف) ماده(۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی...
۰۱/۰۸/۱۳۹۹
اصلاح مواد(۴) و (۵) آیین‌نامه اجرایی بند(الف) تبصره(۲۱) ماده‌واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح تبصره ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵) قانون تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی جزء (۳) بند (الف) ماده (۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی ماده (۸۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۲۱/۰۷/۱۳۹۹
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹