آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه ابقاء رئيس کميته فرهنگ و تمدن اسلام و ايران
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند «ب» تبصره ۳ ماده ۲ و ماده۳ مصوبه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره (۳) ماده ۵۵ آيين‌نامه آموزشي دوره دکتري عمومي...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري واتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص تمديد تاريخ اجراي تصويب‌نامه...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۹۳۸۷۲/ت۵۷۸۶۰هـ مورخ ۲۴/۸/۱۴۰۰
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي قانون حمايت از توسعه صنايع پايين¬دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه¬گذاري...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي بند (ي) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در بخش برق
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين آقاي بهمن اميري¬مقدم به عنوان استاندار کرمانشاه
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص سهميه و حق عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران بابت مخارج سازمان ملل متحد در سال ۱۴۰۰...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه درخصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع تخلفات اداري
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح جريمه‏هاي نقدي تخلفات مندرج در قانون نظام صنفي کشور ـ مصوب ۱۳۸۲ـ و اصلاحات بعدي...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
نظريه‌‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۵/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره‌هاي ۲۵۲۸ و ۲۵۲۹ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: حکم مقرر در رأي شماره ۳۰/۴/۱۲۸۳۰ مورخ...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۲۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند۴ قسمت «الف» ماده ۲ دستورالعمل نحوه اعطاي پروانه،...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۴۷۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۱ـ۲ آيين‌نامه تمديد سنوات در مقطع کارشناسي...
۲۰/۱۰/۱۴۰۰