آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص باقيمانده تعهدات دولت براي...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص سهم آورده دولت در ايجاد...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمتي از بند ۱۰ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۷ شهرداري...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
رأي شماره ۲۵۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۱۵ از دفترچه عوارض محلي سال ۱۳۹۸ شوراي اسلامي...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح اساسنامه صندوق کارآفريني اميد
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
اصلاح آيين¬نامه اجرايي بند (ب) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين‌نامه اجرايي جزء (۱۴) بند (ب) ماده (۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه احراز صلاحيت مديران عامل و اعضاي هيأت مديره، هيأت عامل و همچنين افرادي که به نمايندگي صاحب...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه ستاد مبارزه با مواد مخدر در خصوص فهرست به روز شده مواد شيميايي تحت کنترل و پيش‌سازهاي موادمخدر...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي کشور
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نمايندگان شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي اسلامي شدن دانشگاهها و مراکز آموزشي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي راهبردي علم، فناوري و نوآوري در حوزه دفاعي و امنيتي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
آيين¬نامه استرداد ماليات و عوارض کالاهاي همراه مسافران و بليط پروازهاي خارجي گردشگران خارجي خريداري شده...
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگ عمومي
۰۵/۱۱/۱۴۰۰
مصوبه انتخاب نماينده و عضو صاحب نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي در شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان و خانواده
۰۵/۱۱/۱۴۰۰