آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۱۵۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند ۳ مصوبه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۸ شوراي عالي شهرسازي...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۱ جزء ۱ بند ۵ دستورالعمل تبديل وضعيت استخدامي...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۱۴۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۱۶۳ـ ۲۲/۱/۱۴۰۰ شوراي اسلامي شهر ابوزيدآباد...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي درخصوص اصلاح قيمت تضميني گندم در...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي درخصوص قيمت تضميني شير خام به ازاء هر...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌ رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد...
۲۹/۰۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۱۹ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبات پنجاه و هفتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي و بهبود محيط کسب و کار
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي وحدت رويه شماره ۸۲۰ هيأت عمومي ديوان عالي کشور
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
نظريه‌‌‌هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقي به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه انتخاب ۴ عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي عضويت در کارگروه عناوين سال
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه تأييد انتخاب رييس دانشگاه شاهد
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه جلسه بيست و سوم شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره ۲ مصوبه شماره ۹۶/۱۷۱ـ ۲۱/۳/۱۳۹۶ تبصره ۲ مصوبه...
۲۴/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۶۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده ۳ بخش اول تعرفه عوارض محلي و خدمات دهياري مربوط...
۲۴/۰۲/۱۴۰۱