آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح ماده (۳۳) آيين¬نامه مديريت ايمني حمل و نقل و سوانح رانندگي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (۷) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون پيشگيري و مبارزه با تقلب در تهيه آثار علمي
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح بند (پ) تبصره الحاق به ماده (۲) شرايط عمومي، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
اصلاح تصويب‌نامه شماره ۷۵۰۵/ت۵۱۳۲۱هـ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص قيمت تضميني برگ سبز چاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي قيمت‌گذاري و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي محصولات اساسي کشاورزي در خصوص استفاده سازمان مرکزي تعاون...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
الحاق جزء (ف) به بند (۹) تصويب نامه شماره ۶۵۰۱۰ /ت۳۱۲۰۱هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۳
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين¬نامه حمايت از توليد، دانش ‎بنيان و اشتغال ‎آفرين در حوزه ورزش و جوانان
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
آيين نامه مالي موضوع ماده (۱) قانون درآمد پايدار و هزينه شهرداري ها و دهياري ها
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص مذاکره و امضاي موقت موافقت‌نامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص موافقت نامه ارتقاء، حمايت و تضمين سرمايه‌گذاري في‌ما‌بين کشورهاي عضو سازمان همکاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تخصيص مبلغ دو هزار و پانصد ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۲) ريال به بنياد مسکن انقلاب اسلامي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص اختصاص مبلغ هشتاد هزار ميليارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۸۰) ريال جهت اجرا و تکميل طرح هاي...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص لازم‌الاجرا بودن تضمين نامه هاي صادرشده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور (بارگذاري...
۲۴/۱۲/۱۴۰۱
تصويب‌نامه در خصوص تقسيمات کشوري استان يزد
۲۴/۱۲/۱۴۰۱