آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۳۷۳۹۵/ت۴۲۹۸۶هـ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۰
۲۰/۰۴/۱۳۹۶
اصلاح جزء (۳) بند (الف) تصویب‌نامه شماره ۲۰۶۵/ت۵۴۱۷۸هـ مورخ ۱۵/۱/۱۳۹۶
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۸۲۹۶/ت۵۳۲۷۴هـ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۶
۱۸/۰۳/۱۳۹۶
الحاق جزء (ط) به بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۱/ت۵۳۷۳۲هـ مورخ ۶/۲/۱۳۹۶
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۲۶) جدول پیوست شماره (۲) تصویب‌نامه شماره ۱۵۹۴۶۷/ت۵۲۱۶۶هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۵
۰۴/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۳۸۴۵۴/ت۵۳۱۷۲هـ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵
۰۱/۰۳/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۲۴/ت۵۱۷۳۳هـ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۴
۲۷/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح بند (۶) تصمیم‌نامه شماره ۲۴۱۰۹۲/۴۵۳۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹
۲۷/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ردیف (۵) جدول موضوع ماده (۴) تصویب‌نامه شماره ۱۶۷۱۳۳/ت۵۳۴۸۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۵
۲۴/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۵۵/ت۳۰۹۸۸هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۸۴
۱۸/۰۲/۱۳۹۶
اصلاح ردیف‌های (۱۳ـ۳) و (۱۳ـ۴) جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۴۰۱۷۱/ت۵۳۶۰۷هـ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۵
۱۲/۰۲/۱۳۹۶
الحاق تبصره به تصویب‌نامه شماره ۹۶۵۸۶/ت۵۳۵۱۳هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۵
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۴۶۶۱۴/ت۴۹۷۴۹هـ مورخ ۱۰/۹/۱۳۹۲
۱۶/۰۱/۱۳۹۶
حذف بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۱۳۸۸۶۹/ت۵۳۳۳۵هـ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵
۲۸/۱۲/۱۳۹۵
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت۵۳۸۰۳هـ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۵
۲۳/۱۲/۱۳۹۵