آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: استفاده از دستگاه لیزر در مطب پزشکان
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره۳۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض محلی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ شورای اسلامی...
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۸۲۰۸ـ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی...
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۹۱۵ الی ۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر بند ۲ بخشنامه شماره ۱۶۹۶۷۱/۷۳/۲۹۳ـ...
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایت علیه «بانک مهر اقتصاد» یا «کمیسیون...
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۳۶۴۲۷ـ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ و ۵۴۹۸/۹۵/ص...
۲۷/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۹۲۷ الی ۹۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: پس از واگذاری شرکت مخابرات به بخش غیردولتی...
۲۴/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ۱۳۲۱۸/۲۳/۱۳/م ـ ۴/۱۰/۱۳۹۵...
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۳۳۳۱۹/۲۰۷۰ ـ ۱۱ـ ۹/۱/۱۳۸۱ رییس...
۲۳/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۲۴ تعرفه سالانه عوارض و بهای خدمت شهر...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره الف بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۲۹۹۲۴/۹۰۰۰ـ۱۲/۳/۱۳۹۵...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۶۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ و ۴۶ دفترچه عوارض سال ۱۳۹۳ و ماده...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۰۰۵/۲۵/۹۰۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۶دادستان...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند الف ماده ۳۱ سالهای ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳...
۱۸/۰۵/۱۳۹۷