آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۳۰۵۶۲/ت۴۹۱۲۸هـ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ هیأت...
۲۸/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۱۶۱ و ۲۱۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱، ۲، ۳، ۴، ۵ آیین‌نامه نحوه...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ مصوبه ۳۲۰ ـ ۲۵/۴/۱۳۹۱ مصوب شورای اسلامی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۹ بخشنامه شماره ۱۸۴۸۴۷/۹۴ـ ۷/۷/۱۳۹۴...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال دستورالعمل شماره ۲۶۸۰۸/۰۲۰ ـ ۴/۹/۱۳۹۴ وزیر...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۳۲۰۶۷۱ـ ۱۶/۵/۱۳۹۶ رئیس امور مدیریت...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۳۰۴ـ ۴/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۸ مصوبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ دهمین جلسه شورای...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۹، ۲، ۲مجموعه مقررات و شرایط استفاده از...
۲۶/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۵/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۱۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۲۰ و کد (۷۲۰۴ـ ۷۰۲۰۰۴) دفترچه عوارض محلی...
۲۲/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۴۱۵ و ۴۱۶ مورخ ۳/۵/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ صفحه ۶۴ طرح تفصیلی شهر رباط کریم
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۵۶۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۸