آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌ ۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ ماده واحده پیشنهادی بودجه سال ۱۳۹۲...
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی نسبت به...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: رسیدگی به شکایات علیه دهیاریها در صلاحیت شعب دیوان...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مدیریت خدمات دارویی و ابطال کدهای ۹۰۲۰۱۵، ۹۰۲۰۲۰،...
۲۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۵ و ۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء در خصوص تبدیل وضعیت از شرکتی...
۲۳/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۹ ـ ۲۸ ـ ۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: غیر قانونی بودن وضع عوارض برای کسری...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: وضع عوارض برای کسری فضای باز و اخذ هزینه آماده‌سازی...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: در احکام ناظر بر اعاده به‌کار کارگران، کارگر در کار...
۲۱/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتهای ۱ـ۲ و ۲ـ۲ بند ۲ دستورالعمل و ضوابط...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۲۶ـ ۲۵ـ۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۲ و تبصره ۳ مصوبه عوارض تأمین...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۸ مصوبه شورای اسلامی شهر تالش در سال...
۱۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده (۱۱) اصلاحی...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷