آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۱۹۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۷ مصوبات مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ مصوبه مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۵ هیأت رئیسه...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند الف ردیف امتیازات و سهمیه‌های قانونی...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۶۱/۹۳/۴/ش ـ ۵/۸/۱۳۹۳ مصوب شورای...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۳ تعرفه عوارض محلی شهرداری مشکین دشت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ ردیف ۱۴ دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۶ ـ ۱۸/۱۰/۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۶۶۷/۳/۵۳۰۹ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۵ مدیرکل...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه‌های شماره ۲۲۳۹۰۵ ـ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ و ۱۲۷۷۱۲ـ...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۹۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۳۱۷۷۷ـ ۱/۱۲/۱۳۹۴ مدیرکل حمایت...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره۱۹۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه‌های شماره۷ و ۹ تعرفه‌ عوارض محلی سال...
۲۳/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۲۰۹۶/ش ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۲ و بندهای...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۷۲ الی ۱۸۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شماره ۹۲۲۰/ش الف ـ ۱۶/۱۲/۱۳۸۳...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۸۷۷ ـ ۱۸۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۱۲/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۸۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۳ صورتجلسه شماره (۲) ـ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ کمیسیون...
۲۱/۱۲/۱۳۹۷