آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۸۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه هیأت چهار نفره استان البرز پیوست...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره۸۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه جلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ شورای اسلامی...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، فاصله بین فراغت از تحصیل دانش‌آموزان...
۰۳/۰۹/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۶۶۵/۹۶/۳۷۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۹۶ سازمان...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۴ ماده ۱۴ تعرفه هزینه کمیسیون خودرو از...
۲۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیأت امنا سازمان...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹/۲۴۷۱/۱۶۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳گانه موضوع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۷۳ الی ۷۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم صادرشده به عدم عطف‌به‌ماسبق‌شدن...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ـ...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹