آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه استقرار مدارس و مراکز غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف
۱۹/۰۱/۱۳۹۸
الحاق تبصره (۳) به ماده (۳) آیین نامه اجرایی تبصره (۳۵) و ردیف (۱) جدول شماره (۳) تبصره (۳۶) قانون اصلاح...
۲۸/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرایم زیست...
۲۶/۱۲/۱۳۹۷
الحاق ماده (۱۸۹) مکرر به آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه تأسیس و فعالیت بورس در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه چگونگی مراحل صدور گواهی و میزان کمک سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) جهت انجام...
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی
۰۹/۱۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۲) به ماده (۲۹) آیین‌نامه مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکان و دارندگان اموال فرهنگی...
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی ماده (۳۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها
۰۶/۱۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲۹) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور
۲۹/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون لغو ضرورت تصدیق رسمی اسناد دولتی...
۲۴/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۱/۱۱/۱۳۹۷