آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر شیرود
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تغییردر چهارچوب و شرح خدمات طرح‌های توسعه شهری درجهت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح گردشگری پیرامون سد حوضیان واقع در حریم شهر الیگودرز...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تفویض اختیار اعمال تغییرات در چهارچوب، شرح وظایف و...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع باقرشهر
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم شیروان ـ خروج روستای خانلق
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهرارومیه ـ انتزاع ناحیه منفصل...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر تبریز (الحاق حدود ۱۳۰ هکتار...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر گرگان (الحاق...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ورامین
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص الحاق ۱۱ هکتار اراضی شهرک باغمیشه به محدوده شهر با کاربری...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع منطقه نمونه گردشگری سامان ـ زاینده‌رود
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه طرح ویژه راهبردی توسعه پایدار و یکپارچه جزایر...
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایرانشهر
۲۴/۰۴/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر شیروان
۲۴/۰۴/۱۳۹۹