گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
دوره دو جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
 ریال  ۳,۵۰۰,۰۰۰
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
با اصلاحات و الحاقات بعدی
و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چاپ سوم - ویرایش دوم
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
 ریال  ۱,۲۰۰,۰۰۰
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
چاپ اول
تابستان 99
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
 ریال  ۱,۳۰۰,۰۰۰
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23
تابستان 99
قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/02/23
 ریال  ۶۰,۰۰۰
به انضمام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چاپ پنجم ویرایش دوم

بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه چاپ پنجم
 ریال  ۳۷۰,۰۰۰
قانون صدور چک مصوب 1355 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چاپ اول
بهار 1399
قانون صدور چک مصوب 1355 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
 ریال  ۱۵۰,۰۰۰
 ریال  ۳۷۸,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰
چاپ اول          سال 1398
مجموعه قوانین و مقررات شهر ، شهرداری و شوراهای اسلامی
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰