گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به


ضابطان (دادگستری و نظامی)


چاپ اول : بهار 1397
ضابطان دادگستری و نظامی
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
قوانین اجرای احمان مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)

و نظریه های مشورتی اداره کل حقوی قوه قضائیه

چاپ دوم - ویرایش اول
قوانین اجرای احمان مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قانون شواری حل اختلاف

مصوب 1394/09/16

و  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

به انضمام :

برخی قوانین و مقررات مربوط

چاپ اول : خرداد...
قانون شواری حل اختلاف
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار


چاپ اول : بهار 1397


مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز


چاپ اول : بهار 1397
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی

چاپ دوم : وبرایش اول - بهار 1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
چاپ اول : بهار 1397
به انضمام :
قانون مبارزه با قاچاق کالا
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی...
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰