گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین مطبوعاتچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین مطبوعات
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات راجع به کارشناسان و مترجمان رسمی


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات راجع به کارشناسان و مترجمان رسمی
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین مربوط به اصول تشکیلات دادگستری و مقررات مربوط به قضات
 
چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین مربوط به اصول تشکیلات دادگستری و مقررات مربوط به قضات
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط بهضابطان (دادگستری و نظامی)چاپ اول : بهار 1397
ضابطان دادگستری و نظامی
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)و...
قوانین اجرای احکام مدنی (1356) و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
قانون شورای حل اختلافمصوب 1394/09/16و  نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهبه...
قانون شورای حل اختلاف
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار


چاپ اول : بهار 1397


مجموعه قوانین و مقررات تجارت، تعاون، داوری و اوراق بهادار
 ریال  ۱۲۶,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰