گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397 (دو جلدی)

چاپ اول : بهار 1398
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397
 ریال  ۲,۷۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۶۰۰,۰۰۰
قوانین اجرای احکام مدنی (1356)و نحوه اجرای محکومیت های مالی(1394)  و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نوبت چاپ : چاپ چهارم - ویرایش اول

قوانین اجرای احکام مدنی و نحوه اجرای محکومیت های مالی
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)

(دادگستری و نظامی)

نوبت چاپ : اول بهار 1398

معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان

(دادگستری و نظامی)


نوبت چاپ : سوم ، ویراست اول ، بهار 1398
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
 ریال  ۴۰۰,۰۰۰
قانون اصلاح قانون صدور چک

نوبت چاپ : چاپ اول پاییز 1397
قانون اصلاح قانون صدور چک
 ریال  ۲۰,۰۰۰