آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۶۳۷۵/ت۵۴۷۸۲هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶
۰۷/۱۱/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۱۹۷۷/ت۵۲۰۵۴هـ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۴
۳۰/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۹۳۱۱/ت۵۴۷۷۵هـ مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶
۱۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح بندهای (۱) و (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۸۶۷۱/ت۵۴۵۵۶هـ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶
۰۹/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۶۲۲۱/ت۵۴۴۹۶هـ مورخ ۶/۸/۱۳۹۶ در مورد افزایش سرمایه دولت در سازمان ملی زمین و مسکن
۰۵/۱۰/۱۳۹۶
اصلاح میزان جرایم مندرج در مواد (۴۲)، (۴۳)، (۴۴)، (۴۶) و (۵۰) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و...
۰۵/۰۹/۱۳۹۶
اصلاح دستورالعمل پیوست تصویب‌نامه شماره ۳۷۹۸۳/ت۵۴۰۴۸هـ مورخ ۳/۴/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
الحاق تبصره به قسمت (۵) تبصره (۳) جزء (د) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۹۲۵۷۹/ت۵۴۱۶۷هـ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۶
۱۷/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح جدول پیوست تصویب‌نامه شماره ۱۵۵۸۰۸/ت۵۲۳۰۴هـ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۹۴
۱۱/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح جزء (ب) بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۷۶۲۵۴/ت۳۶۰۹۵هـ مورخ ۱۰/۴/۱۳۸۸
۰۴/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تبصره (۳) بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۰۲/۰۸/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۴۸۲۵/ت۵۲۶۶۶هـ مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۴
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح تصویب‌نامه‌های شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶، شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ و شماره...
۲۷/۰۷/۱۳۹۶
اصلاح جدول بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۶۲۹۲۴/ت۵۴۵۲۲هـ مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۶
۲۷/۰۷/۱۳۹۶