آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۱۹ و ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، به‌کارگیری نیروهای طرحی خارج...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، بانک تجارت از مصادیق واحدهای دولتی...
۰۷/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، از آنجا که شاکیان پرونده‌های موضوع...
۰۳/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۶۲۳۲/۹۲/۴/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۹۲ شورای...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۲ از ماده ۱۶ عوارض ابقای ساختمان...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض رأی شعبه سوم دیوان عدالت در حدی که...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ مصوبه شماره ۱۰۰/۲۰/۲۹۵۳۶/۹۴ـ ۱۴/۶/۱۳۹۴...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با توجه به اینکه شاکیان بازنشسته نبوده و در موضوع...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای (الف) و (ب) مصوبه هیأت چهار نفره...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق تصویب‌نامه شماره ۷۰۲۲۰/ت۵۵۶۳۳هـ ـ ۲۹/۵/۱۳۹۷...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه عوارض فضای سبز سال‌های ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶...
۲۸/۰۷/۱۳۹۹