آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح‌های جامع مجموعه شهری
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند۳ مصوبه ۴۳۲/۸۰ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت...
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۸۹۶ و ۲۸۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۰/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۷۹۸ و ۲۷۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۶۸۲۳/د۴۰۰ ـ ۴/۱۱/۱۳۹۶...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص ساماندهی فعالیت های مستقر در خارج از محدوده های شهری شمال شرق تهران (جاجرود، سعیدآباد،...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
آیین‌نامه داخلی شورای عالی حفاظت فنی
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ناحیه منفصل شهری واصفجان در حریم شهر پردیس ـ۲
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد دارای معلولیت...
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت‌هایی از بندهای ب مواد ۱۴ الی ۲۱ تعرفه...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۲/۱۳۹۸