آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹...
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خصوص فهرست شاخص‌های اجرایی
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
مصوبات چهلمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
۱۵/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای موردشکایت تحت عنوان...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص مبنای محاسبه قیمت برای اعمال تخفیف برای سهام قابل واگذاری به صندوق سرمایه‌گذاری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص صورتحساب برق مشترکان خانگی کم‌مصرف
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
مصوبه ساماندهی واحدهای آموزش عالی
۱۲/۰۶/۱۳۹۹