آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۵) با عنوان «الزام ارائه خدمات الکترونیکی به...
۰۹/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه‌اجرایی بند(پ) ماده(۷۲) قانون برنامه‌پنجساله ششم‌توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین‏نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‏های سیاسی
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تأسیس «سازمان ملی مهاجرت کشور»
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۶۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهایی از نظام جامع راهبری پژوهش و فناوری...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۱۱ دستورالعمل نحوه تشکیل و وظایف واحدهای...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۸۸ ـ ۱۲۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قید «که از تاریخ لازم‌الاجراء...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۹۱ ـ ۱۲۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۴ و ۵ مصوبه شماره ۶ جلسه...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره ۱۲۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ تبصره ۲ بخش ۶ فصل دهم تعرفه عوارض سال...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
رأی شماره‌های ۱۲۶۴ و ۱۳۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الزام دولت به پرداخت هزینه جابجایی صندوق...
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
دستورالعمل تشکیل یگان‌های حفاظت در دستگاه‌های اجرایی
۰۵/۰۳/۱۳۹۷
قانون تفسیر بند (الف) تبصره (۲) ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی اصلاحی مصوب ۱۴/۷/۱۳۸۰
۰۱/۰۳/۱۳۹۷