آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۱۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال ماده ۳۲ آیین دادرسی کار مصوب ۷/۱۱/۱۳۹۱
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال نامه شماره ۷۴۰۰۳ـ ۲۵/۴/۱۳۹۶ مدیر کل روابط...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند ۶ شرایط اختصاصی آگهی استخدام سال ۱۳۹۳...
۲۱/۰۸/۱۳۹۸
قانون اصلاح بند «ه‍ـ» تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
نظریه‌‌‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۴۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۷۵۰۰۴۰/۹۵ـ ۱۳۹۵ و ابطال بند...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۱۲) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حمایت از حقوق معلولان
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
اصلاح بندهای (۷) و (۸) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۰۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ مصوبه شماره ۳۹۹۵/۹۳/۴/ش ـ ۲۵/۴/۱۳۹۳...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۲۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۲ـ۱۲ عوارض حذف و کسر پارکینگ...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۸/۱۳۹۸
رأی شماره ۱۳۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۴ از صورتجلسات شماره ۳۶ ـ ۲۵/۷/۱۳۹۴...
۱۹/۰۸/۱۳۹۸