آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۷۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: متن پیشنهادی وزارت علوم به تصویب هیأت امنا سازمان...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۷ مصوبه شورای شهر برازجان از تعرفه عوارض...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ۱۱ مصوبه شماره ۱۵۰۴۹/۲۴۷۱/۱۶۰ ـ ۳۰/۵/۱۳۹۷...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۷۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ آیین‌نامه اجرایی احراز شروط ۳گانه موضوع...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۷۳ الی ۷۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: حکم صادرشده به عدم عطف‌به‌ماسبق‌شدن...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۷۸۵ و ۷۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۸ بخشنامه شماره ۳۳۷۷۹۴/۹۵ـ...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۵۱ تعرفه سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵، ماده ۴۸ تعرفه...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره۸۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲ و ۴ فصل سوم تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۲/۰۸/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی وحدت رویه شماره ۷۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۱۳ نسبت به بند ۵ ماده ۲۲ تعرفه عوارض...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره ۸۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۲۶ و ۳۲ تعرفه سال۱۳۹۸، بند ۳۲ تعرفه...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۸۱۹ و ۸۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض، به‌کارگیری نیروهای طرحی خارج...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص ثبت و دریافت شناسه یکتای مجوز بر ‌روی درگاه ملی مجوزهای کشور
۱۱/۰۸/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص فراخوان عمومی، سرمایه‌گذاری در طرح‌های ریسندگی جدید و بافندگی در مناطق کمترتوسعه¬یافته...
۱۱/۰۸/۱۳۹۹