آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه تشکیل کارگروه رصد فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌روزآمدسازی سند مهندسی فرهنگی
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ‌تأسیس کمیسیون کارشناسی پشتیبانی و کارگروه‌های معین اجرای سند مهندسی فرهنگی کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
مصوبه ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور ستاد هماهنگی و راهبری اجرای نقشه مهندسی فرهنگی...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
سیاستهای کلی نظام قانون‌گذاری
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۱۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۹ از مصوبات شماره ۱۰۰/۳۰/۱۱۹۳۴/۹۳ ـ...
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۰/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در خصوص...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶۰۵۲/۳۰ ـ ۳/۳۰۹ مورخ ۱۱/۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۸۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ دستورالعمل شماره ۵۳۱۸۹ ـ ۲/۱۲/۱۳۹۵...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۵۶ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۹۸۰ ـ ۱/۷/۱۳۹۶ معاون توسعه...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ بخشنامه شماره ۱۵۱۲۸۴۴ ـ ۲۲/۸/۱۳۹۶...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸
رأی شماره ۹۰۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۸/۰۷/۱۳۹۸