آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک...
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی وحدت رویه شماره ۷۸۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی ارس، مربوط...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تأیید صورتهای مالی و عملکرد هیأت‌مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی اروند، مربوط...
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۰۳۰/۱۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ معاون...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ۷/۱۳...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸