آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
لغو تصویب‌نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان
۳۱/۰۶/۱۳۹۲
تصویب‌نامه در خصوص حذف جزء «د» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶
۱۰/۰۶/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۱۱۹۴۷/ت۴۹۵۰۶هـ مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۲
۱۰/۰۶/۱۳۹۲
اصلاحیه رأی ابلاغی، موضوع اساسنامه تولید و عرضه مسکن
۲۴/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۲
۰۹/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح تبصره بند (۲) تصویب‌نامه‌های شماره ۴۱۴۴۱/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲ و شماره ۴۱۴۳۸/ت۴۹۰۷۲هـ مورخ ۲۴/۲/۱۳۹۲
۰۲/۰۵/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۲۲۷۲۷/ت۲۳۵۶۱ک مورخ ۱۴/۵/۱۳۸۰
۲۴/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۲۱۶۸۴/ت۴۷۸۳۳هـ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۱
۱۶/۰۴/۱۳۹۲
اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه در خصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲
۱۶/۰۳/۱۳۹۲
الحاق بند (۲۳) به ماده (۳) اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران
۱۲/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۰۲۹۸۳/ت۴۸۶۲۰هـ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح ماده (۲) تصویب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۶۸۰۸۲/ت۳۶۸۹۹هـ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۶
۰۸/۰۳/۱۳۹۲
اصلاح تصویب‌نامه تشکیل شورای عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور
۰۸/۰۳/۱۳۹۲