آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۲۱) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت...
۲۵/۰۳/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
۲۵/۰۳/۱۳۹۵
آیین نامه نحوه آموزش اتباع خارجی
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی ماده (۶۴) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره بند (۱) ماده (۲۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
اضافه شدن شرکت گسترش صنایع بلوچ به گروه سه موضوع پیوست شماره (۱) آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی...
۱۵/۰۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه کشت فراسرزمینی
۱۱/۰۲/۱۳۹۵
الحاق ماده (۲۲) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۰۸/۰۲/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف¬کنندگان خودرو
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۵) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۶۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۴/۰۲/۱۳۹۵
آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم ـ مصوب۱۳۹۴ـ
۲۵/۰۱/۱۳۹۵