آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر کلاچای
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه شرق خوزستان
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون تهیه و ابلاغ نقشه‌های محدوده شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران،...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
عدم انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در خصوص شهر سماله با سیاستهای ابلاغی شورای عالی...
۰۵/۰۶/۱۳۹۸
قانون تفسیر ماده (۳۶) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
قانون تصویب سندهای الحاقی(پروتکل‌های) مربوط به اصلاح بند «الف» ماده (۵۰) و ماده (۵۶) کنوانسیون هواپیمایی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص اضافه شدن معاون حقوقی رئیس‌جمهور به ترکیب شورای سیاستگذاری ملی و هماهنگی دستگاه‌های...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)و (پ) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح ردیف (۱) جدول ذیل ماده (۴) آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط...
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون ضوابط عام بلندمرتبه‌سازی
۰۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ ماده ۱ و ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۶ صورتجلسه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ کمیسیون ماده...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۱۴۴/۴۳ـ۷/۲/۱۳۶۷ مدیرکل دفتر...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ نامه شماره ۴۹۶۹/۲۰۹/۵ـ۲۷/۸/۱۳۹۴ اداره...
۰۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۲/۰۶/۱۳۹۸