آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۹۸۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه و بهای عوارض نقل و انتقال املاک شهرداری...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر یا تعیین کاربری موضوع تعرفه شماره...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۳۱۱ و ۳۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخش «ب» ماده واحده مصوبه...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۶۷۰ الی ۷۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند «و» دفترچه شماره یک راهنمای...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۸۴۹ و ۸۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳۰ صورتجلسه مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۱ هیأت...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۱۰۳۲ و ۱۰۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ـ۲ مصوبه شماره ۱۶۸۲۴۸۸ـ...
۱۴/۱۲/۱۳۹۸
اصلاح آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۶۶۸ و ۲۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۵۲۶۹۶ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۶...
۱۲/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره۲۹۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۹۱۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
دستورالعمل نحوة مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوة قضاییه
۱۱/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره‌های ۲۸۷۳ الی ۲۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق مصوبات شماره ۲۰۷۰۱/ت۳۰۸۲۰هـ...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۰۷/۱۲/۱۳۹۸