آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بجنورد
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کرمان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب کودکان و نوجوانان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب اعضای هیأت نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب بزرگسالان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
انتخاب نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیأت نظارت بر مطبوعات
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی یزد
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
الحاق یک تبصره جدید به ماده ۷ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سبزوار
۲۲/۱۲/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تربت‌حیدریه
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جهرم
۱۶/۱۱/۱۳۹۲
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان
۱۶/۱۱/۱۳۹۲