آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۳۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشی از ماده ۳ و قسمتهایی از بخش ج ـ ۳...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۸۴/۵۱۸/د ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲ دبیر شورای...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۷۰۰/۱۶۰۲ ـ ۲۴/۷/۱۳۹۵...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۶۷ الی ۲۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۳۷۷۵۹۸ ـ ۲۰/۷/۱۳۹۷ رئیس امور مدیریت...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از مجوز دفترچه راهنمای آزمون استخدامی...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرکرد در سال ۱۳۹۵ در...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۱ شیوه‌نامه تدوین و دفاع از پایان‌نامه...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز آخر از هفدهمین جلسه شورای اسلامی شهر...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۹۶۲۳۶۹۶۸ـ۱۲ت ـ۱۲۱۱ـ۴/۱۳ مورخ...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۱۸۷۷۱۳/۶۰ ـ ۱۶/۷/۱۳۹۷ وزیر صنعت،...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه ۵۷۷/۳۰۳/د/۵/۳۷۱۴ ـ ۱۱/۱۲/۱۳۹۴ رئیس...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۴۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف ۱۱۷۳ جدول جذب هیأت علمی وزارت بهداشت،...
۰۸/۱۰/۱۳۹۸
بخشنامه درخصوص ممنوعیت مراجع قضایی و ادارات دادگستری و ثبت اسناد و املاک از ارجاع امر کارشناسی به کارشناسانی...
۰۲/۱۰/۱۳۹۸