آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره۵۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمتی از بند ۲ بخشنامه شماره ۱۹۴۱۸/۴۳۸۵/۲۱۱...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره۷۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعلق مستمری ورثه اناث متوفی از تاریخ فوت مورث است
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: کمیسیونهای پزشکی واجد صلاحیت برای تعیین تاریخ...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ردیف‌های ۱۱، ۱۲ و ۱۵ از تعرفه عوارض محلی...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده ۶۳ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۵...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعرفه شماره‌های ۶۰۱ ـ ۱۳۹۵، ۶۰۲ ـ ۱۳۹۵ و ۶۰۳...
۱۴/۰۶/۱۳۹۸
تصویب‌نامه در خصوص تعیین آقای ارسلان زارع به عنوان استاندار گیلان
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (الف) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۶۹۲۴/ت۵۶۸۱۳هـ مورخ ۹/۵/۱۳۹۸
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
اصلاح بند(۳) تصویب نامه شماره ۹۰۴۵۳/ت۵۱۱۶۶هـ مورخ ۸/۸/۱۳۹۳
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۲/۰۶/۱۳۹۸
رأی شماره ۷۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال قسمت اخیر صورتجلسه شماره ۶۱ ـ ۲۳/۸/۱۳۹۶ شورای...
۱۲/۰۶/۱۳۹۸