آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه و حق النظاره و جدول میزان حق الزحمه امین یا هیأت امنای...
۰۶/۰۳/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۵) قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه
۳۰/۰۲/۱۳۹۷
الحاق تبصره (۳) به ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۰۷) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۵/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۲/۰۲/۱۳۹۷
آیین‎‌نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (ح)، (ط)، (ی) و (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه...
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۱۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۱۰) قانون برنامه پنجساله ششمتوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی...
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۰۳/۰۲/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
۲۹/۰۱/۱۳۹۷
آیین نامه اجرایی ماده (۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
الحاق ماده (۱۴) به آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون...
۲۹/۱۱/۱۳۹۶
آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش...
۱۶/۱۱/۱۳۹۶
الحاق یک تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی)
۱۲/۱۱/۱۳۹۶
آیین نامه اجرایی فصل سوم قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۰۷/۱۱/۱۳۹۶