تا آذرماه سال 1400

ردیف شرح هزینه مبلغ هزینه(ریال)
1 تعمیرات تاسیسات 1.743.841.000
2 تعمیرات ماشین آلات چاپ 403.134.312
3 هزینه های مواد مستقیم 7.949.054.853
4 سوخت ماشین آلات تولیدی 168.540.000
5 مواد مصرفی چاپ 80.460.000

سال 1399

ردیف شرح هزینه مبلغ هزینه(ریال)
1 تعمیرات تاسیسات 733.768.000
2 تعمیرات ماشین آلات چاپ 186.605.891
3 هزینه های مواد مستقیم 16.198.259.405
4 سوخت ماشین آلات تولیدی 254.800.000
5 مواد مصرفی چاپ 309.008.916