آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره‌های ۵۵۱ الی ۵۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۳۴۹۴/۹۴/۲۸ ـ ۲۸/۸/۱۳۹۴...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه جلسه شماره ۸۱ مورخ ۹/۴/۱۳۷۹ و مصوبه...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره۴ بند ۲ـ۴ـ۱ـ۲۱ـ۲ ذیل جدول شماره ۱۱ کمیسیون...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۹۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم الزام به تخصیص شناسه کارمندی به نیروهای قراردادی...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱ جلسه شماره ۲۹۴ـ ۲۴/۶/۱۳۹۸...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره هیأت ۵۲۷ عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال جمله «به هر دلیل یا توسط هر مرجعی تغییر کاربری...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۲۸ الی ۵۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۴ از مصوبات صورتجلسه سیصد...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۳ از (۱ـ۳) از تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۹۲۴۶۴/۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶ معاونت...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۲ مصوبه مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۷ کارگروه گندم آرد...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده۴ و تبصره ذیل آن از تعرفه بهای خدمات شهرداری...
۲۲/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات ۳۴۴۸/۸۶/۵/۳/ش مورخ ۲۶/۸/۱۳۸۶ و ۷۵۹۰/۸۶/۵/۳/ش...
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹