آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را از طریق ایمیل info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
بخشنامه در خصوص پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی
۲۳/۱۱/۱۳۹۹
بخشنامه الزام دادسراها و دادگاه‌ها و ضابطان دادگستری به پذیرش مستقیم شکایات مردم
۱۶/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل ارزیابی اتقان آراء قضایی
۰۲/۱۱/۱۳۹۹
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانـون نحوه اجرای اصل ۴۹‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۲۱/۱۰/۱۳۹۹
سند تحول قضائی
۰۹/۱۰/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده‌های موضوع قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت...
۱۳/۰۹/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
الحاق یک ماده تحت عنوان ماده ۱۰ به نظامنامه راجع به مواد ۱۹۶، ۱۹۷ و ۱۹۹ قانون تجارت
۰۵/۰۸/۱۳۹۹
سند امنیت قضایی
۲۳/۰۷/۱۳۹۹
دستورالعمل نحوه نوبت‌دهی جهت ارائه خدمات قضایی به مراجعان
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه‌های قضایی
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
دستورالعمل ساماندهی تعیین اوقات رسیدگی به پرونده‌های قضایی در دادگستری
۲۷/۰۳/۱۳۹۹
بخشنامه درخصوص عدم صدور دستور محرومیت از خدمات کنسولی به منظور دستیابی به اشخاص تحت تعقیب در خارج از...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
دستورالعمل جامع امور نمایندگان قوه قضاییه و نظارت بر مراجع شبه قضایی
۱۹/۰۱/۱۳۹۹