آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۲۸۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۵ ماده ۵، مواد ۱۲، ۱۳ و بند ۲ ماده ۲۰...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۲۸۷۱۳/۹۵ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۵ معاونت...
۲۳/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۸۰۵هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۱ بخشنامه شماره ۲۱۳۲۱۶ ـ ۲۱/۶/۱۳۹۷ بانک...
۱۶/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه‌های ۲۲۴۳۲/۴/۳۸ـ ۱۴/۷/۱۳۹۴، ۲۰۱۱۲/۴/۳۸ـ...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال نامه شماره ۲۰۳۰/۱۴ مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۴ معاون...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق تعیین سقف سن ۲۵ سال برای استخدام فرزندان...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۶۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند یک صفحه ۳ دفترچه راهنمای شرکت در آزمون...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۶۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال فراز دوم از بخشنامه شماره ۳ـ۱۳ـ۰۱ـ۱۲۰۳ـ۷/۱۳...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره۲۷۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: صدور حکم بر پرداخت جرایم موضوع کمیسیونهای ماده...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۴/۱۱/۱۳۹۸
رأی شماره ۲۷۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۱ و ۳ مصوبه شماره ۶۶۰۲/۹۶ ـ ۱۹/۹/۱۳۹۶...
۱۴/۱۱/۱۳۹۸