آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۶۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اخذ هرگونه وجه در زمان انتقال تاکسی وجاهت قانونی...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم اختیار کارگروه تنظیم بازار برای تعیین قیمت...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر درخصوص پرداخت هزینه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۳هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال شرط بررسی عملکرد مؤسسات و انجمن‌های خیریه...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تمدید پروانه ساختمان‌های نیمه‌تمام
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۳۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تعیین حق مسئولیت توسط شورای اسلامی برای...
۱۷/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال «دستورالعمل تعرفه خدمات سرپایی دارویی در...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره بند ۲ مصوبه ۱۳۷ شورای اسلامی شهر کرج...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۰۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال صورتجلسه مورخ ۲۸/۶/۱۳۹۵ شورای مرکزی مشارکتهای...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه بیست و یکمین جلسه مورخ ۱۹/۱۱/۸۵ شورای...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۱۷ و ماده ۲۹ آیین‌نامه مشاوران...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۲۳/۹۶/۲۰۰ـ ۷/۹/۱۳۹۶...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹
رأی شماره ۳۱۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲/۴ بخشنامه شماره ۴۶۸/۴۴۴/۵/۱۳ـ ۲۴/۶/۱۳۹۴...
۰۹/۰۱/۱۳۹۹