آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۹) آیین¬نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۵/۰۶/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (و) و جزء (۴ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۶) آیین¬نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی جزء (۵) بند (ب) ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۰۲/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۳) آیین¬نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا
۱۹/۰۴/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی تبصره (۱۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق‌التولیه، حق‌النظاره و هدایای مستقل و میزان حق‏الزحمه امین یا هیأت...
۰۴/۰۴/۱۳۹۹
آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۹) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۳/۱۳۹۹