آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص کلیه دستگاه‌های مقرر در سند راهبردی توسعه گردشگری اجرای اقدامات
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) ماده (۱) آیین¬نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تأمین پانزده درصد (۱۵%) سهم کارفرما مربوط به تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص افزایش سرمایه شرکت ملی نفت ایران
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص قرار گرفتن بازارچه مشترک مرزی پسابندر در فهرست بازارچه‌های فعال
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تعیین سقف فوق‌العاده جذب مورد عمل کارکنان شهرداری‌های سراسر کشور (به استثنای شهرداری...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح بند (۲) تصویب‌نامه شماره ۵۴۵۶۸/ت۵۶۷۲۴هـ مورخ ۶/۵/۱۳۹۸
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی بند (ج) تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال۱۳۹۹ کل کشور
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
بخشنامه قوه قضاییه در خصوص ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌هایی که دارای خواهان یا شاکی متعدد می‌باشد
۱۷/۰۶/۱۳۹۹