آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
رأی شماره ۶۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادرشده از شعب دیوان عدالت...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عوارض تغییر کاربری سالهای ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۳...
۳۰/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اعلام تعارض نسبت به عدم استحقاق کارکنان شهر ایلام...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ب دستورالعمل ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی...
۲۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۸ و ۲۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری...
۲۳/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۹۰ الی ۴۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۹/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۲۶ الی ۶۳۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۱۷۰۰۶۱ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ سازمان...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند د تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شورای اسلامی شاهرود...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه صد و سیزدهمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۷ شورای...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ۱ـ فصل دوم قسمت مربوط به عوارض بر ارزش افزوده...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۲ـ۱۱ فصل سوم تعرفه عوارض بهای خدمات سال...
۱۸/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۶۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۱۶ (تفکیک عرصه)، ۱۷ (تغییر کاربری)، ۱۹...
۱۷/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره ۵۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق مصوبات شوراهای شهرهای موردشکایت تحت عنوان...
۱۲/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۰۴/۰۶/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۵۴۹ الی ۵۵۰هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه ۱۳۶۳۵۳/۵۱۵۳۶ ـ ۱۲/۱۱/۱۳۹۳...
۲۷/۰۵/۱۳۹۹