آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر صدرا
۱۷/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر عباس‌آباد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر جنت مکان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت‌های اساسی طرح جامع شهر ملارد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع مجموعه شهری همدان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باموضوع اعلام انطباق مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان...
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح جامع شهر کرمان
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع شهر ایلام
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ویژه مجتمع فرهنگی و تفریحی و توریستی کوثر یزد
۰۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر باسمنج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح جامع شهر ورنامخواست
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر دارخوین
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر تفت
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون طرح جامع ناحیه خراسان شمالی
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران پیرامون مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کرج
۱۴/۱۰/۱۳۹۸