آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح تبصره ماده (۳۷) آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری
۰۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۲) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات
۲۷/۰۱/۱۳۹۹
آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
۲۴/۱۰/۱۳۹۸
آیین نامه تبلیغات در حوزه پولی و بانکی کشور موضوع بند (ت) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه...
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی بند (م) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۱۰/۱۳۹۸
آیین‌نامه تشویق و حمایت از نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
آیین‏نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۱۱/۱۰/۱۳۹۸
اصلاح بندهای (۷) و (۸) ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی بند (۳) قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی...
۲۰/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۹) قانون حمایت از حقوق معلولان (آموزش عالی رایگان افراد دارای معلولیت نیازمند)
۱۴/۰۸/۱۳۹۸
آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
۳۰/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
۲۲/۰۷/۱۳۹۸
آیین‌نامه اجرایی بند (چ) ماده (۳۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح تبصره (۴) ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای...
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح ماده (۲۶) آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار
۱۱/۰۷/۱۳۹۸
اصلاح آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور
۰۱/۰۷/۱۳۹۸