آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
آیین¬نامه اجرایی جزء (۳ـ ۲) بند (و) تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
آیین¬نامه اجرایی تبصره بند (ت) ماده (۶۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری...
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۶۷۶/ت۵۷۳۹۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
اصلاح ماده (۱۶) آیین¬نامه فنی در زمینه کنترل و کاهش آلودگی¬ها
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه عضویت رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور در ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
مصوبه انتخاب عضو هیأت امنای فرهنگستان علوم پزشکی
۲۰/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال اطلاق آیین‌نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره ذیل بند ۲ـ۲ـ ۵ و بندهای ۱۲ـ۲ـ ۵ و ۱۴ـ۲ـ...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۸۸۲۰ مورخ ۲/۳/۱۳۷۵ معاون درآمدهای...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۵ تعرفه عوارض سال ۱۳۸۸ مورخ۲۵/۱۰/۱۳۸۷...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره‌های ۴۶۶ و ۴۶۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند ۱۰ بخشنامه شماره ۷۸۲۱ـ ۲/۵/۱۳۸۹...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مواد ۲۳، ۳۰ و ۳۸ تعرفه عوارض و بهای خدمات...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه ۱۷۳۰۳/۲۸ ـ ۱۲/۲/۱۳۹۱ شورای اسلامی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹
رأی شماره ۴۷۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابـطال بنـد۳ جلـسه ۷۹ـ ۱۷/۳/۱۳۹۳، بند۳ جلسه ۲۶۵ـ...
۱۶/۰۵/۱۳۹۹