آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان آذربایجان غربی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص تقسیمات کشوری استان خراسان رضوی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
آیین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۲) قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص خروج از طبقه‌بندی خیلی محرمانه ماده (۴) اصلاحی آیین‌نامه طرز نگاهداری اسناد سری و...
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح جدول ذیل ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو
۳۱/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه درخصوص تعیین محورها و مؤلفه¬های شاخص¬های خانواده در (۱۰) محور و (۴۵) مؤلفه
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره (۳) به ماده (۱۴۲) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
تصویب‌نامه در خصوص الحاق تبصره به ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم...
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح نرخ‌های خدمات و اطلاعات ارایه شده از سوی سازمان هواشناسی کشور
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
شیوه‌نامه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات متضمن حق و تکلیف برای مردم (قوانین، مقررات و تصمیمات عمومی)
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
شیوه‌نامه تشخیص و تفکیک اسرار دولتی از اطلاعات عمومی
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
اصلاحیه بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
۲۳/۰۲/۱۳۹۹
قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی
۱۷/۰۲/۱۳۹۹
اصلاح بند (۳) تصویب‌نامه شماره ۳۶۲۲/ت۵۷۵۷۹هـ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹
۱۷/۰۲/۱۳۹۹