آخرین قوانین و مقررات
سامانه دستور در حال ارتقا و بازبینی میباشد. لطفا نظرات و پیشنهادات خود را به info@rrk.ir اعلام نمایید.
تا تاریخ
از تاریخ
اصلاح آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
۲۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۱۹/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۲) الحاقی آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۰) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی...
۱۶/۰۵/۱۳۹۵
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی دو کالای موضوع جداول پیوست آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات...
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۰) آیین نامه اماکن عمومی موضوع تصویب¬نامه شماره ۱۵۸۱۸ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۳
۲۹/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی ماده (۳) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۲۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۲) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
۱۵/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
۱۳/۰۴/۱۳۹۵
اصلاح ماده (۲۴) آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه
۲۲/۰۳/۱۳۹۵
اصلاح مجموع حقوق گمرکی و سود بازرگانی پنج کالای موضوع جداول پیوست آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات...
۲۲/۰۳/۱۳۹۵