آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی جندی شاپور اهواز
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
الحاق یک بند جدید به ماده ۵ منشور توسعه فرهنگ قرآنی
۲۱/۰۳/۱۳۹۳
دستورالعمل اجرایی هزینه اعتبارات اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی در سال ۱۳۹۳
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
واگذاری مسئولیت پیگیری امور شورای توسعه فرهنگ قرآنی در استان‌ها و شهرستان‌ها به شورای فرهنگ عمومی
۱۱/۰۳/۱۳۹۳
اصلاح ماده واحده امکان شرکت نمودن فرهنگیان دارای مدرک معادل در آزمون‌های ورودی مقاطع بالاتر
۲۸/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و فناوری مازندران
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه قم
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علامه طباطبایی
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهیدباهنر کرمان
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علم و صنعت ایران
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه اراک
۲۱/۰۱/۱۳۹۳
تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران
۲۱/۰۱/۱۳۹۳