گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه تنقیح شده اسناد بین المللی مربوط به
حقوق اطفال و نوجوانان
نوبت چاپ : اول
پاییز 1397
حقوق اطفال و نوجوانان
 ریال  ۲۴۵,۰۰۰ ۳۵۰,۰۰۰
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی


نوبت چاپ : اول

تاریخ انتشار : پاییز 1397
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات مربوط به مترجمان رسمی
 ریال  ۱۶۱,۰۰۰ ۲۳۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات سال 1396 (سه جلد)

مجموعه قوانین و مقررات سال 1396 (سه جلد)
 ریال  ۱,۲۶۰,۰۰۰ ۱,۸۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری در نظامهای قضایی و شبه قضایی
چاپ اول : تابستان 1397
مجموعه قوانین اجرای احکام مدنی و کیفری در نظامهای قضایی و شبه قضایی
 ریال  ۲۰۳,۰۰۰ ۲۹۰,۰۰۰
مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور


چاپ اول : تابستان 1397
مجموعه آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
 ریال  ۱۴۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین مطبوعاتچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین مطبوعات
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات راجع به کارشناسان و مترجمان رسمی


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات راجع به کارشناسان و مترجمان رسمی
 ریال  ۱۱۲,۰۰۰ ۱۶۰,۰۰۰
مجموعه قوانین مربوط به اصول تشکیلات دادگستری و مقررات مربوط به قضات
 
چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین مربوط به اصول تشکیلات دادگستری و مقررات مربوط به قضات
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰