گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز


چاپ اول : بهار 1397
قانون مجازات قاچاق اسلحه و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مصوب 1392/10/3 با اصلاحات بعدی

چاپ دوم : وبرایش اول - بهار 1397

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 ریال  ۱۱۹,۰۰۰ ۱۷۰,۰۰۰
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
چاپ اول : بهار 1397
به انضمام :
قانون مبارزه با قاچاق کالا
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی...
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
 ریال  ۱۰۵,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
مجموعه قوانین وصیت و ارثچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وصیت و ارث
 ریال  ۵۶,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی


چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
 ریال  ۲۸,۰۰۰ ۴۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق


چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
 ریال  ۶۳,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
 ریال  ۴۲,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰