گروه
جستجو در
فروشگاه
چاپ اول          سال 1398
مجموعه قوانین و مقررات شهر ، شهرداری و شوراهای اسلامی
 ریال  ۶۵۰,۰۰۰
 ریال  ۳۶۰,۰۰۰
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397 (دو جلدی)

چاپ اول : بهار 1398
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397
 ریال  ۲,۷۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
 ریال  ۶۰۰,۰۰۰

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
 ریال  ۲۵۰,۰۰۰

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
 ریال  ۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
قوانین مجازات اسلامی1375 و 1392(با اصلاحات و الحاقات بعدی)و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهچاپ اول :...
قوانین مجازات اسلامی (1357 و 1392)
 ریال  ۱,۰۰۰,۰۰۰
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)

(دادگستری و نظامی)

نوبت چاپ : اول بهار 1398

معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
 ریال  ۳۰۰,۰۰۰