گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون نظارت بر رفتار قضات


به انضمام آیین نامه اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون نظارت بر رفتار قضات
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون هدفمند کردن یارانه ها

چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور


چاپ اول : بهار 1397
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالیچاپ اول : بهار 1397
قانون صدور چک و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تدوین : مهدی صابری  مدرس دانشگاه


چاپ اول : بهار 1397

قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 ریال  ۷۰,۰۰۰

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356تدوین : منوچهر کیانوش

چاپ اول : بهار 1397

تنقیح قانون روابط موجر و مستاجر
 ریال  ۸۰,۰۰۰