گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون دیوان عدالت اداری
             و
قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریچاپ اول : بهار...
قانون دیوان عدالت اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
 ریال  ۶۰,۰۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور


چاپ اول : بهار 1397
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تدوین : مهدی صابری  مدرس دانشگاه


چاپ اول : بهار 1397

قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 ریال  ۷۰,۰۰۰
تنقیح قانون تملک آپارتمانهامصوب 16/12/1343با الحاقات و  اصلاحات بعدیتدوین : منوچهر کیانوش


تنقیح قانون تملک آپارتمانها
 ریال  ۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین بین الملل


چاپ اول : بهار 1397

مجموعه قوانین بین الملل
 ریال  ۹۰,۰۰۰

قانون ثبت اسناد و املاکبا آخرین اصلاحات و الحاقات

 چاپ اول : بهار 1397

قانون ثبت اسناد و املاک
 ریال  ۹۰,۰۰۰