گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه


تدوین : مهدی صابری  مدرس دانشگاه


چاپ اول : بهار 1397

قانون اجرای احکام مدنی و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
 ریال  ۷۰,۰۰۰
تنقیح قانون تملک آپارتمانهامصوب 16/12/1343با الحاقات و  اصلاحات بعدیتدوین : منوچهر کیانوش


تنقیح قانون تملک آپارتمانها
 ریال  ۷۰,۰۰۰
مجموعه قوانین بین الملل


چاپ اول : بهار 1397

مجموعه قوانین بین الملل
 ریال  ۹۰,۰۰۰

قانون ثبت اسناد و املاکبا آخرین اصلاحات و الحاقات

 چاپ اول : بهار 1397

قانون ثبت اسناد و املاک
 ریال  ۹۰,۰۰۰

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )وقانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
 ریال  ۱۷۰,۰۰۰
تنقیح قانون آیین دادرسی مدنیبه انضمام :- قوانین و مقررات مربوطه

-  آراء وحدت رویه

- رویه های قضایی

-...
تنقیح قانون آیین دادرسی مدنی
 ریال  ۷۵۰,۰۰۰
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 چاپ اول : بهار 1397


 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
 ریال  ۱۰۰,۰۰۰

   قانون شهرداری  با اصلاحات و الحاقات  بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون شهرداری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰