گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی

چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون بیمهچاپ اول : بهار 1397
قانون بیمه
 ریال  ۵۰,۰۰۰
قانون آب و قنوات

چاپ اول : بهار 1397
قانون آب و قنوات
 ریال  ۷۰,۰۰۰
قانون نظارت بر رفتار قضات


به انضمام آیین نامه اجرایی


چاپ اول : بهار 1397
قانون نظارت بر رفتار قضات
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون هدفمند کردن یارانه ها

چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
 ریال  ۴۰,۰۰۰
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
 ریال  ۱۲۰,۰۰۰
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
 ریال  ۸۰,۰۰۰
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور


چاپ اول : بهار 1397
قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور
 ریال  ۸۰,۰۰۰