گروه
جستجو در
فروشگاه
۱۹۰,۰۰۰  ریال 
۲۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
دوره دو جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1398
۳,۵۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
با اصلاحات و الحاقات بعدی
و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چاپ سوم - ویرایش دوم
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392/12/4
۱,۲۰۰,۰۰۰  ریال 
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به
آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
چاپ اول
تابستان 99
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه راجع به آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از مهر 92 تا آذر 98
۱,۳۰۰,۰۰۰  ریال 
انواع دادخواست در شرکت های تجاریچاپ...
دادخواست های شرکت های تجاری
۴۵۰,۰۰۰  ریال 
به انضمام قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
چاپ پنجم ویرایش دوم

بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه چاپ پنجم
۳۷۰,۰۰۰  ریال