گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
۱۳۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
۳۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
۲۷,۰۰۰  ریال 

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ریال 
۲۰,۰۰۰  ریال