گروه
جستجو در
فروشگاه

قانون روابط  موجر و مستاجرمصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال 

قانون تملک آپارتمانها

مصوب 16/12/1393

با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
۷۰,۰۰۰  ریال 
با آخرین اصلاحات و الحاقاتبه انضمام : قوانین ، آیین نامه ها ، آراء وحدت رویه دیوان عالی کشورنظریه های مشورتی اداره...
قانون امور حسبی
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰  ریال 
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
۲۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
۱۳۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
۳۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰  ریال