گروه
جستجو در
فروشگاه
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه

چاپ اول : بهار 1397

به انضمام :

قانون مبارزه با قاچاق کالا

آراء وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظریه های...
بزه قاچاق کالا و ارز در مقررات موضوعه
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی

چاپ اول : بهار 1397
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
۴۰,۰۰۰  ریال 
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
۴۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات ازدواج و طلاق
۹۰,۰۰۰  ریال 
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۶۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین وکالت دادگستری و حمایت قضایی
۱۴۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات تخلفات اداری
۱۶۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگیچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به امور ورشکستگی
۶۰,۰۰۰  ریال