گروه
جستجو در
فروشگاه

قانون تملک آپارتمانها

مصوب 16/12/1393

با الحاقات و اصلاحات بعدی

چاپ اول : بهار 1397

قانون تملک آپارتمانها
۷۰,۰۰۰  ریال 
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیهاز شهریور ماه سال 1388 لغایت مهر ماه سال 1396

چاپ اول...
بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادر شده از طرف حضرت آیت الله صادق لاریحانی ریاست محترم قوه قضائیه
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395یک دوره سه جلدی
مجموعه قوانین و مقررات سال 1395
۷۲۰,۰۰۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰  ریال 
آشنایی با مقررات  دیوان عدالت اداریگردآورنده : محمد عرفانچاپ اول : تیر ماه 1396آشنایی با مقررات دیوان عدالت اداری
۲۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون اساسی و قانون مدنیبه انضمام : قانون مسئولیت مدنیچاپ اول : زمستان 1395
قانون اساسی و قانون مدنی
۱۳۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
۳۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
۲۷,۰۰۰  ریال 

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ریال