گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
۸۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین بین الملل











چاپ اول : بهار 1397







مجموعه قوانین بین الملل
۹۰,۰۰۰  ریال 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )



و



قانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت


 چاپ اول : بهار 1397


 
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی


نوبت چاپ : چاپ دوم ، بهار 1397
قانون و آیین نامه های راهنمایی و رانندگی
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون اجرای احکام  مدنی


چاپ اول : بهار 1397
قانون اجرای احکام  مدنی
۷۰,۰۰۰  ریال 

قانون روابط  موجر و مستاجر



مصوب 2/5/1356

چاپ اول : بهار 1397

قانون روابط  موجر و مستاجر
۸۰,۰۰۰  ریال