گروه
جستجو در
فروشگاه
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور

نوبت چاپ : بهار 1398
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
۱۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانبه انضمام :آیین نامه های مربوطهبخش (16) برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی...
قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
قانون حمایت خانواده   (مصوب 1391/12/1)و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهچاپ دوم : ویرایش اول
قانون حمایت خانواده
۱۵۰,۰۰۰  ریال