گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین معادنچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون اراضی مستحدث و ساحلی

چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی

چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
۴۰,۰۰۰  ریال 
قانون هدفمند کردن یارانه ها

چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
۴۰,۰۰۰  ریال 
قانون مدیریت خدمات کشوری


چاپ اول : بهار 1397
قانون مدیریت خدمات کشوری
۱۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون خدمت وظیفه عمومی

چاپ اول : بهار 1397
قانون خدمت وظیفه عمومی
۸۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین بین المللچاپ اول : بهار 1397مجموعه قوانین بین الملل
۹۰,۰۰۰  ریال 

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ( 1400-1396 )وقانون احکام دائمی برنامه...

قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجنماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
۱۷۰,۰۰۰  ریال