گروه
جستجو در
فروشگاه

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : اول بهار 1398معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
۳۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : سوم ، ویراست...
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
۴۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)نوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون آیین دادرسی کیفری (جیبی)
۲۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون اصلاح قانون صدور چک

نوبت چاپ : چاپ اول پاییز 1397
قانون اصلاح قانون صدور چک
۲۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور

نوبت چاپ : بهار 1398
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1398 کل کشور
۱۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون امور حسبیبا آخرین اصلاحات و الحاقات

چاپ اول : پاییز 1397قانون امور حسبی با آخرین اصلاحات و الحاقات
۱۲۰,۰۰۰  ریال