گروه
جستجو در
فروشگاه
۱,۸۰۰,۰۰۰  ریال 
۳۰۰,۰۰۰  ریال 
۱۷,۰۰۰,۰۰۰  ریال 
۴۲۰,۰۰۰  ریال 

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : اول بهار 1398معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
۳۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات  مربوط به ضابطان(دادگستری و نظامی)

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات ضابطان(چاپ سوم)
۴۰۰,۰۰۰  ریال 
قانون مدنینوبت چاپ : اول بهار 1398اداره تنقیح قوانین و مقررات
قانون مدنی (جیبی)
۲۰۰,۰۰۰  ریال