گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها

چاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین و مقررات حقوق بین المللی دریاها
۱۷۰,۰۰۰  ریال 
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستریچاپ اول : بهار 1397
اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری
۴۰,۰۰۰  ریال 
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشورچاپ اول : بهار 1397
قانون راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
۶۰,۰۰۰  ریال 
قانون حمایت خانواده   (مصوب 1391/12/1)و نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیهچاپ دوم : ویرایش اولبه انضمام :...
قانون حمایت خانواده
۱۵۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین معادنچاپ اول : بهار 1397
مجموعه قوانین معادن
۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون اراضی مستحدث و ساحلی

چاپ اول : بهار 1397
قانون اراضی مستحدث و ساحلی
۷۰,۰۰۰  ریال 
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی

چاپ اول : بهار 1397
قانون حمایت ار حقوق معلولان و آیین نامه های اجرایی
۴۰,۰۰۰  ریال 
قانون هدفمند کردن یارانه ها

چاپ اول : بهار 1397
قانون هدفمند کردن یارانه ها
۴۰,۰۰۰  ریال