گروه
جستجو در
فروشگاه
۳۷۸,۰۰۰ ۶۳۰,۰۰۰  ریال 
۶۵۰,۰۰۰  ریال 
۳۶۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397 (دو جلدی)چاپ اول : بهار 1398
مجموعه  قوانین و مقررات سال 1397
۲,۷۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعینوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398
مجموعه قوانین و مقررات کار، رفاه و تامین اجتماعی
۶۰۰,۰۰۰  ریال 

قانون مجازات اسلامی (جیبی)

 

نوبت چاپ : چاپ اول بهار 1398

قانون مجازات اسلامی (جیبی)
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

به انضمام :

 - نظریه های تفسیری شورای نگهبان

 - آراء وحدت رویه و اصراری دیوان عالی کشور

 -...

مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات حقوقی
۵۴۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)(دادگستری و نظامی)نوبت چاپ : اول بهار 1398معاونت حقوقی قوه قضائیه
مجموعه قوانین و مقررات مربوط به ضابطان (جیبی)
۳۰۰,۰۰۰  ریال