گروه
جستجو در
فروشگاه
مجموعه قوانین و مقررات سال 1394مجموعه قوانین و مقررات سال 1394
۳۹۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰  ریال 
۴۹۰,۰۰۰  ریال 
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
قانون و ضوابط اجرایی بودجه سال 1394 کل کشور
۲۷,۰۰۰  ریال 
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی:

آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی از 1362 تا 1392

چاپ اول : تابستان 1393

گردآورنده : محمد خرازی...
مجموعه نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در امور مدنی
۲۵۰,۰۰۰  ریال 

    مجموعه قوانین ومقررات سال 1391شامل:یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1391 به تصویب رسیده است


مجموعه قوانین  سال 1391
۲۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰  ریال 
 
مجموعه قوانین و مقررات  سال  1381
شامل:

یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1381 به تصویب رسیده است.

چاپ اول:1382
مجموعه قوانین سال 1381
۳۹,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین ومقررات سال 1382شامل:

یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1382 به تصویب رسیده است .
چاپ اول :1383
مجموعه قوانین  سال 1382
۴۵,۰۰۰ ۷۵,۰۰۰  ریال 
مجموعه قوانین و مقررات  سال 1380 شامل:

یک دوره دو جلدی قوانین ومقررات که در سال 1380 به تصویب رسیده است.
چاپ اول:1381
مجموعه قوانین سال 1380
۳۹,۰۰۰ ۶۵,۰۰۰  ریال