مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۴۱
سه‌شنبه،۹ دی ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۳۳۶
رأی شماره ۱۴۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۷۰۷۹۳ ـ ۲۹/۱۰/۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور