مرجع تصویب: وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات
شماره ویژه نامه: ۱۰۴۹
چهارشنبه،۹ خرداد ۱۳۹۷
سال هفتاد و چهار شماره ۲۱۳۲۶
مصوبات یازدهمین جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات (مصوبه ۴) با عنوان «دستورالعمل اجرایی سامانه کارپوشه ملی ایرانیان»