مرجع تصویب: قوه قضائيه
شماره ویژه نامه: ۸۷۴
شنبه،۲۲ خرداد ۱۳۹۵
سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۵۶
نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»