آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه آيين‌نامه تدوين و اجراي برش‌هاي استاني نقشه مهندسي فرهنگي کشور
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
مصوبه تشکيل کارگروه اميد، نشاط و سرمايه اجتماعي
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۲) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح در تبصره (۱) اصلاحي بند (ت) ماده (۳) آيين‌نامه اجرايي بند (الف)ماده (۲۶) قانون برگزاري مناقصات
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تبصره (۳) ماده (۱) آيين‌نامه اجرايي تبصره(۲) ماده (۲۱) و ماده (۱۲۱) قانون مديريت خدمات کشوري
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح آيين‌نامه تضمين معاملات دولتي
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
اصلاح تصويب‌نامه در خصوص ويرايش سوم کتاب ارزش نسبي خدمات سلامت
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اصلاح تعرفه خدمات دندان¬پزشکي
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خيريه و موقوفه در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش دولتي در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش عمومي غيردولتي در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تعيين تعرفه خدمات تشخيصي و درماني در بخش خصوصي در سال ۱۴۰۰
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص تمديد عضويت آقاي محسن نريمان به عنوان عضو موظف هيأت مديره سازمان منطقه آزاد تجاري...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص ضريب حقوق شاغلين مشمول قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰
تصويب‌نامه در خصوص اقدام گمرک جمهوري اسلامي ايران نسبت به اخذ حقوق ورودي، عوارض و ماليات بر ارزش افزوده...
۰۱/۰۲/۱۴۰۰