آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
صورتجلسه انتخاب مدیرعامل جدید یادمان شهدای هفتم تیر (سرچشمه)
۳۱/۰۳/۱۳۹۷
اصلاح تبصره ماده ۱۴ و ماده ۱۹ اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مصوب ۲۸ آذر ۱۳۹۵ شورای عالی
۱۸/۱۰/۱۳۹۵