آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبات جلسه بیست و چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۸/۰۷/۱۴۰۰
مصوبات جلسه نوزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه بیستم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۱/۰۱/۱۴۰۰
مصوبات جلسه هفدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۳/۱۲/۱۳۹۹
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص الزامات پیشگیری و مقابله با نشر اطلاعات، اخبار و محتوای خبری خلاف...
۰۴/۱۲/۱۳۹۹
مصوبات جلسه پانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
مصوبات جلسه شانزدهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۰۵/۰۹/۱۳۹۹
طرح کلان و معماری شبکه‌ ملی اطلاعات
۲۴/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه چهاردهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه پانزدهم شورای اجرایی فنّاوری اطلاعات کشور
۱۶/۰۷/۱۳۹۹
مصوبات جلسه دهم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۲۴/۱۲/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هشتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی کشور
۱۵/۱۱/۱۳۹۸
ابلاغ مصوبه شماره یک جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی مبنی بر ممنوع بودن انجام استعلام...
۱۴/۱۰/۱۳۹۸
مصوبات جلسه هفتم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور
۲۰/۰۹/۱۳۹۸
مصوبات جلسه چهارم کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک کشور
۲۴/۰۷/۱۳۹۸