آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام ـ...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
اصلاح مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون طرح جامع ـ تفصيلي شهر رويدر
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سمنان الحاق اراضي...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر سهند
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر مشهد طرح شهرسازي...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شاهين‌شهر الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر بم الحاق اراضي...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اسلام‌آباد غرب...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر جيرفت ـ الحاق...
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص طرح جامع شهر اردکان
۲۶/۰۳/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران درخصوص انتزاع روستاي گرجي محله از شهر رستمکلا
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون افزايش طبقات پروژه هزارواحدي اقدام ملي مغايرت اساسي شاهين‌شهر
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران پيرامون مغايرت‌هاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر ايلام
۲۸/۱۲/۱۴۰۰
مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در خصوص مغايرت اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر اردکان
۲۸/۱۲/۱۴۰۰