آخرین قوانین و مقررات
تا تاریخ
از تاریخ
رأي شماره ۳۲۶۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تعرفه شماره ۲ـ۱۲ از تعرفه عوارض سال ۱۳۹۶ شهرداري...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: اطلاق قسمت (ب) و بند (ج) و جدول ذيل آن از بخشنامه...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۶ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سالهاي ۱۳۹۴ الي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تعرفه شماره ۳۱۲ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۶۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بندهاي ۱و۲ ماده ۲۸ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: رديف‌هاي ۷و۸ ماده ۳۵ تعرفه عوارض و بهاي خدمات سال...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: تبصره۱ تعرفه شماره ۲ـ۱۶ از تعرفه عوارض و بهاي خدمات...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۴ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: قسمت صدر بخشنامه شماره ۹۸/۹۸/۲۱۰ ـ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۲ و ۳۲۷۳ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: بند (ج) مصوبه چهل و هشتمين نشست هيأت مقررات‌زدايي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۱ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: با اعمال ماده ۱۳ قانون تشکيلات و آيين دادرسي...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۷۰ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ تبصره‌هاي ۱۵ و ۴۶ از مصوبه شماره ۹۶۵/۱۴۰۰/۵/ش...
۱۷/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۸ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ماده۱۰ تعرفه عوارض و بهاي خدمات شهرداري قم در...
۰۸/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۷ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شماره ۴۴۸۶/۷/ک ـ ۲۹/۸/۱۳۹۸ شوراي اسلامي شهر...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۶ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: ۱ـ بندهاي ۲و۳ تبصره ۱۵ از قسمت توضيحات تعرفه...
۰۶/۰۲/۱۴۰۱
رأي شماره ۳۲۵۵ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: مصوبه شوراي اسلامي شهر ابهر با عنوان بهاي خدمات...
۰۱/۰۲/۱۴۰۱